முதல்வர்(பொ)

  • திரு.தி.ரா.அருண், எம்.ஏ.,எம்.எல்.,

உதவிபேராசிரியர்கள்

  1. செல்வி.சொ.சுமதி சுவர்ண லக்ஷ்மி, பி.காம்.,எம்.எல்.,
  2. திருமதி.பா.பிரியா, எம்.எல்.,
  3. திரு.கோ.கணேஷ்குமார், எம்.எல்., .,

அலுவலகபணியாளர்கள்

வ.எண்

பெயர்

பதவி
1 திருமதி.S.உமாவதி மேலாளர்
2 திருமதி.V.ஜெயசுதா,பி.ஏ., தட்டச்சர்
3 செல்வி.J.ஆஞ்சலா,எம்.சி.ஏ., தட்டச்சர்
4 திரு.J.சதீஸ்குமார்,பி.இ., இளநிலை உதவியாளர்
5 திரு.P.காளிமுத்து,பி.எஸ்சி., இளநிலை உதவியாளர்
6 திரு.M.தினேஷ்குமார்,பி.காம்., இளநிலை உதவியாளர்
7 திரு.E.கோபாலகிருஷ்ணன் பதிவுரு எழுத்தர்
8 திரு.B.சஞ்சய் பதிவுரு எழுத்தர்
9 திருமதி.R.சாந்தி அலுவலக உதவியாளர்
10 திரு.A.ராமச்சந்திரன் அலுவலக உதவியாளர்

நூலகம்

பெயர் பதவி
திரு.V.விக்னேஷ்,பிசிஏ., பதிவுருஎழுத்தர்