கட்டணவிபரங்கள்

வ .எண் பொருளடக்கம் ஐந்தாண்டு (B.A.LL.B.) மூன்றாண்டு (LL.B.)
1 கல்விகட்டணம் 500 500
2 பதிவுகட்டணம் 50 50
3 படிப்பறைகட்டணம் 10 10
4 போதானாஏடுகட்டணம் 100 100
5 காலண்டர்கட்டணம் 25 25
6 கல்லூரி ஆண்டுமலர் கட்டணம் 50 50
7 நூலககட்டணம் 25 25
8 சட்டக்கல்வி ஆண்டுமலர் 30 30
9 மாணவர் கடிதத்தொடர்பு கட்டணம் 20 20
10 பொதுஅறை கட்டணம் 20 20
11 விளையாட்டுகுழு கட்டணம் 50 50
12 (+2) மதிப்பெண் சரிபார்த்தல் கட்டணம் 50
13 தேசிய நாட்டுநல பணி கட்டணம் 10 10
14 இளைஞர் செஞ்சிலுவை கட்டணம் 10 10
15 வலைதளக் கட்டணம் 100 100
16 நூலககாப்பு கட்டணம் 300 300
17 மாதிரிநீதிமன்றக் கட்டணம் 50 50
18 பல்கலைக்கழக மேம்பாட்டு கட்டணம் 50 50
19 பல்கலைக்கழக நூலகக் கட்டணம் 50 50
20 மாற்று (ம) நன்னடத்தை கட்டணம் 50 50
21 விண்ணப்பக் கட்டணம் 10 10