ஐந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சட்டப்படிப்புக்கான சேர்க்கை தகுதித்தேர்வின் மதிப்பெண் அடிப்படையில் கலந்தாய்வு மூலம் நடைபெறும் மற்ற விவரங்களுக்கு www.tndalu.ac.in