இளநிலைப்பட்டப்படிப்பு
    • ஐந்தாண்டுசட்டப்படிப்பு – பி.ஏஎல்.எல்.பி (B.A. LL.B.) பட்டப்படிப்பு.
    • மூன்றாண்டுசட்டப்படிப்பு – எல்.எல்.பி (LL.B.) பட்டப்படிப்பு.