வ.எண் பெயர் மற்றும் பதவி நாளிலிருந்து இது வரை
1 முனைவர்.ம.ராஜேஸ்வரன்
(சிறப்பு அலுவலர்)
26.07.2019 11.11.2019
2 முனைவர்.சா.மா.பாலகிருஷ்ணன்
(முதல்வர்)
12.11.2019 09.07.2021
3 திரு.தி.ரா.அருண்
(முதல்வர்(பொ))
30.07.2021 Till date